Biuro Wycen Majątkowych
Wycena w celu określenia odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości
Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości. Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne

Ceny mieszkań, działek, domów

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.
Domy jedno i wielorodzinne
UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej.
Nieruchomości komercyjne
Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne. Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Obiekty przemysłowe
Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny). Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni.
Nieruchomości rolne i leśne
e) miejsca parkingowe. Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Maszyny i urządzenia
Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami. Dla wykonania dodatku Nr 9 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich złoża nie wykonywano nowych wierceń ani badań laboratoryjnych.

Zadzwoń po szczegóły

O firmie

Poznaj naszą firmę

 • Oferujemy

  Firma oferuje profesjonalną wycenę nieruchomości na terenie miasta Kielce, województwa świętokrzyskiego i innych lokalizacjach. Dokonujemy wycen różnego rodzaju nieruchomości. Obsługujemy w zakresie wyceny, sporządzania opinii, ekspertyz lub doradztwa osoby fizyczne, prawne i firmy. Wykonujemy również nietypowe wyceny stosownie do potrzeb klientów.

  W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły.
 • Doradzamy

  Oferujemy doradztwo konieczne w fazie podejmowania decyzji dotyczącej: zakupu, sprzedaży, dzierżawy, wynajmu nieruchomości.

  Poza południową granicą wyrobiska usunięty został nadkład znad złoża wapieni i dolomitów, który został zeskładowany na zwałowisku przy południowo – zachodniej granicy złoża. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
 • Realizujemy

  Rozumiemy potrzeby naszych klientów. Proponujemy elastyczne terminy wykonania usług oraz właściwą cenę za wykonaną pracę
  i poniesione koszty.

  Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. ZR – tereny zieleni nieurządzonej, KDZ – tereny dróg publicznych”.
 • Gwarantujemy

  Gwarantujemy wysoki standard usług oraz wysoki poziom merytoryczny sporządzanych operatów szacunkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dysponujemy odnawialnym ubezpieczeniem OC w związku
  z wykonywanymi czynnościami w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

  Wycena nieruchomości . Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości.
 • Zapraszamy
  do
  kontaktu!

  Nabywane nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”. Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.

Zadzwoń po szczegóły

Kursy i szkolenia

Prezentujemy listę odbytych kursów i szkoleń

Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,. Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego.
Szacowanie nieruchomości
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Odszkodowanie za zniszczone zasiewy i uprawy roślin jednorocznych zostanie szacowane według zasad stosowanych przy wywłaszczeniu nieruchomości, czyli według przewidywanych plonów i cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając je o wartość nie poniesionych nakładów na zbiór i transport utraconych plonów.
Sporządzanie świadectw energetycznych budynków i lokali
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 642 m2 i 241 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP).
Wycena ograniczonych praw rzeczowych
ZZL – tereny zalesień, ZN. Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
Wycena dla potrzeb skarbowo-podatkowych
Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym. Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu.
Opłaty adiacenckie
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Asfalty, kostka były budowane ok.
Metodyka wyliczania wynagrodzeń
i odszkodowań przy ustalaniu służebności przesyłu.
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego.
Wycena wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny.
Wycena wartości lasu, drzew
i drzewostanów.
6) UP - tereny usług publicznych. Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie.
Wycena nieruchomości dla różnych celów.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne.
Problemy wyceny nieruchomości
w podejściu porównawczym
i dochodowym.
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości.
Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych. Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości.
Wycena szkód związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych, leśnych, ze złożami kopalin.
e) miejsca parkingowe, chodniki. Eksploatacją objęto jedynie złoże udokumentowane w kat.
Metoda inwestycyjna.
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko.
Stopy zwrotu, problemy podejścia dochodowego.
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,2 do 0,20 włącznie. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości.
UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Opracowania planistyczne, prognoza skutków finansowych uchwalania MPZP.
UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne. Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej.
Wycena nakładów
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny. W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych.
Przestrzeń rolna, określanie wartości nieruchomości rolnych.
W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich. Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości.
Inwestycje liniowe
700 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. ”.
Procedury szacowania nieruchomości leśnych
i zadrzewionych
Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia. Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Wycena nieruchomości biurowych
i magazynowych.
Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania. Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej.
Wycena nieruchomości dla potrzeb ewidencji księgowej.
Służebność przesyłu. Nieruchomości drogowe.
Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Wycena nieruchomości biurowych i magazynowych.
Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny.
Wycena nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych.
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo/garażowymi o konstrukcji murowanej.
okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych). Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.

Skontaktuj się z nami i dołącz do zadowolonych klientów

Zadzwoń po szczegóły

Cennik

Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości nie jest zależny od wartości nieruchomości a od następujących czynników:

Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 616 m2 i 9 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP). Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj.
Celu wyceny
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Odszkodowanie za zniszczone zasiewy i uprawy roślin jednorocznych zostanie szacowane według zasad stosowanych przy wywłaszczeniu nieruchomości, czyli według przewidywanych plonów i cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając je o wartość nie poniesionych nakładów na zbiór i transport utraconych plonów.
Nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla rzetelnego przeprowadzenia procesu szacowania nieruchomości
BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY. Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich.
Terminu i warunków wykonania opracowania
BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY. Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni.
Kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi pracami (dojazd, badanie dokumentów źródłowych, ponoszone opłaty zakupu dokumentów)
Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.
Stopnia rozpoznania rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.
Średnią skorygowaną na datę wyceny cenę 1 m2 pow. W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta oraz miast powiatowych województwa.

Koszt usługi jest negocjowany indywidualnie. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług i skontaktowania się z nami.

Zadzwoń po szczegóły

Praca i praktyki

Firma organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.
W sprawie pracy, staży i praktyk zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem lub .

Zaktualizowano 2020-07-10
Zadzwoń