Biuro Wycen Majątkowych Połaniec
Rzeczoznawca Majątkowy
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne Połaniec

Ceny mieszkań, działek, domów Połaniec

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji. W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,6 do 0,20 włącznie.
Domy jedno i wielorodzinne
Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok. Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2.
Nieruchomości komercyjne
Na podstawie oględzin nieruchomości, archiwalnej dokumentacji WUOZ, planu sytuacyjnego z rzutami ruin budynków dla celów konserwatorskich, obmiarów kontrolnych. Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego.
Obiekty przemysłowe
Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Nieruchomości rolne i leśne
K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1. W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2004.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 6 ,3 - 2 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,0 - 0,3 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 8 ,0 - 9 ,2 roślina zdrowa, 1 ,3 - 4 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych.
Maszyny i urządzenia
Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. 11 Listopada
Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni. Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Adama Mickiewicza
Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej. Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Akacjowa
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. a) obiekty sportowe.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Bartosza Głowackiego
Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym. Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Batalionów Chłopskich
B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Bolesława Kubika
Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości. Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Daszyn
Dla urządzeń przesyłowych, które nie powodują ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia, pas eksploatacyjny jest tożsamy ze strefą oddziaływania. Określenie wartości dla potrzeb księgowych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Działkowców
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Edwarda Rydza-Śmigłego
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. Dla wykonania dodatku Nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich złoża nie wykonywano nowych wierceń ani badań laboratoryjnych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Elizy Orzeszkowej
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Energetyków
Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej. Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. gen. Franciszka Kleeberga
Wycena Przedsiębiorstwa Połaniec. Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł).
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. gen. Józefa Zajączka
Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Generała Antoniego Madalińskiego
Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe. Uregulowania i praktyka.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Henryka Sienkiewicza
Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni. Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Hugona Kołłątaja
Zestawienie transakcji nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - składowymi, produkcyjno-gospodarczymi o złym stanie technicznym jakie miały miejsce na wybranych rynkach. Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Inwestycyjna
Teren otwarty Połaniec. Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Jana Kilińskiego
Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości. Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Jana Kochanowskiego
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Współczynnik uwzględniający koszty pielęgnacji w przypadku roślin wykraczających poza przedział materiału szkółkarskiego (dla liściastych 1 % zwiększenia wartości tabelarycznej za każde dodatkowe, wykraczające 1 cm obwodu, dla iglastych 0 % zwiększenia wartości za każdy dodatkowy 1m wysokości, dla krzewów 0 % za każde dodatkowe 0,5 m wysokości/płożących - szerokości).
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Jana Pawła II
Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Jędrusiów
Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj. e) miejsca parkingowe, chodniki.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Józefa Zielińskiego
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne. Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kazimierza Warchałowskiego
Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 892 m2 i 37 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP). Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kazimierza Wielkiego
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Klonowa
W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2000. 344 m2 dla zabudowy bliźniaczej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kosynierów
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. 2 lata.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kościelna
Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku. Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Krakowska
W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych. Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Krakowska Duża
Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej. Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Krakowska Mała
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Królowej Jadwigi
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Księdza Stanisława Zbroi
ZL – tereny leśne, ZN. Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Księży Grelewskich
Pas eksploatacyjny (technologiczny) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości niezbędna dla efektywnego wykonywania przez przedsiębiorstwo uprawnień w ramach służebności przesyłu. Wycena gruntu Połaniec
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kwiatowa
Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy majątkowego i nie wiążą go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz publikowane formuły matematyczne. Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Leśna
Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Lipowa
Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami. Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł).
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Marii Konopnickiej
Uregulowania i praktyka. Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny. Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Mazurka
W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Michała Jańczuka
K względnia współkorzystanie z pasa służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości i przez przedsiębiorstwo przesyłowe i utożsamia stopień ograniczenia dalszego korzystania z pasa gruntu przez właściciela, po lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, jego zakres wynosi od 0 - 1. Działki położone są na terenie o przewadze funkcji produkcyjno -magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Mieczysława Tarnowskiego
W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich. Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Mielecka
Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Miła
Asfalty, kostka były budowane ok. nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Ogrodowa
Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Osiecka
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Partyzantów
Wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości: jest rekompensatą dla właściciela nieruchomości za znoszenie uciążliwości związanej z ingerencją przedsiębiorcy w prawo własności nieruchomości podczas eksploatacji urządzenia. Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Podskale
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej. ”.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Polna
Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych. Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Rotmistrza Dunin-Wąsowicza
Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana. Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Ruszczańska
Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości. Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Słoneczna
Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania. Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Sosnowa
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. 79.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Spacerowa
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Spokojna
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Sportowa
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Staszowska
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Stefana Czarnieckiego
Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Stefana Żeromskiego
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Tadeusza Kościuszki
”. Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Targowa
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Tylna
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec pl. Uniwersału Połanieckiego
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wesoła
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Widokowa
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Wycena gruntu Połaniec
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wincentego Witosa
Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wiślana
Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie). Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Władysława Stanisława Reymonta
w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min. Określenie wartości dla potrzeb księgowych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wójta Bartłomieja
Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy. Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wyzwolenia
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły. Przy ocenie uwzględniono zużycie techniczne wynikające z wieku, trwałości zastosowanych materiałów, stanu technicznego elementów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania, warunków eksploatacji oraz jakości i częstotliwości przeprowadzanych remontów; - zużycie funkcjonalne (ocena nowoczesności) oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne; - zużycie środowiskowe – ocenę otoczenia nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Zachodnia
Asfalty, kostka były budowane ok. Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury).
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Zrębińska
Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości. Wycena ograniczonych praw rzeczowych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Źródlana
W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Żapniowska
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw.
Zaktualizowano 2020-09-16
Zadzwoń