Biuro Wycen Majątkowych Połaniec
Rzeczoznawca Majątkowy
Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości. Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne Połaniec

Ceny mieszkań, działek, domów Połaniec

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Aby określić rynkową wartość czynszu za nieruchomość wycenianą należy znać stawki czynszu za nieruchomości podobne. Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu.
Domy jedno i wielorodzinne
Działka wydzielona przeszła na własność miasta Połaniec, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Nieruchomości komercyjne
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej.
Obiekty przemysłowe
Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych. Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony.
Nieruchomości rolne i leśne
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu zabudowanego murowanym budynkiem byłej remizy, według stanu na dzień wyceny. Wycena gruntu Połaniec
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Wycena Przedsiębiorstwa Połaniec.
Maszyny i urządzenia
Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki. Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. 11 Listopada
Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 0 ,3 - 8 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,4 - 0,0 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 6 ,0 - 9 ,2 roślina zdrowa, 3 ,3 - 9 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Adama Mickiewicza
Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych. Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Akacjowa
Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Bartosza Głowackiego
okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych). Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Batalionów Chłopskich
Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia. Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Bolesława Kubika
W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny. ZZL – tereny zalesień, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Daszyn
Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A. Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Działkowców
Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni. W trakcie analizy rynku drogowego odrzucono wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości nabywanych pod drogi położonych poza terenem miast powiatowych i innych miejscowości nie posiadających praw miejskich.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Edwarda Rydza-Śmigłego
Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni. Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Elizy Orzeszkowej
Działka wydzielona przeszła na własność miasta Połaniec, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Energetyków
Grunty wchodzące w obręb nieruchomości stanowią przeobrażony robotami ziemnymi teren, w wyniku rozpoczętej i prowadzonej (z przerwami) eksploatacji złoża. Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. gen. Franciszka Kleeberga
ZL – tereny leśne, ZN. Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. gen. Józefa Zajączka
W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Generała Antoniego Madalińskiego
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. ZL – tereny leśne, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Henryka Sienkiewicza
nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych. Zasady wyboru rodzaju rynku, jego obszaru i okresu badania przez rzeczoznawcę określa RRM w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Hugona Kołłątaja
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Inwestycyjna
Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym. W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,8 do 0,20 włącznie.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Jana Kilińskiego
Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 614 m2 i 72 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP). Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Jana Kochanowskiego
Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości. Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny).
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Jana Pawła II
Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu. Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Jędrusiów
Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji. Rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, podobnych do wycenianej na terenie miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięty.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Józefa Zielińskiego
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina).
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kazimierza Warchałowskiego
Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej. Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kazimierza Wielkiego
Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową. a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Klonowa
Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe. nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kosynierów
Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni. Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kościelna
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Krakowska
ZP - tereny zieleni parkowej. Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Krakowska Duża
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Krakowska Mała
Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Królowej Jadwigi
Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji. Budynek magazynowo/garażowy, parterowy, składający się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości, w zabudowie zwartej, szeregowej - wykonany w technologii murowanej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Księdza Stanisława Zbroi
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. ), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Księży Grelewskich
Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie. UO - usługi oświaty i szkolnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Kwiatowa
Przy ocenie uwzględniono zużycie techniczne wynikające z wieku, trwałości zastosowanych materiałów, stanu technicznego elementów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania, warunków eksploatacji oraz jakości i częstotliwości przeprowadzanych remontów; - zużycie funkcjonalne (ocena nowoczesności) oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne; - zużycie środowiskowe – ocenę otoczenia nieruchomości. Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Leśna
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Lipowa
Asfalty, kostka były budowane ok. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Marii Konopnickiej
Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj. W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dla określenia orientacyjnego stopnia zużycia technicznego skorzystano z formuły czasowej Rossa dla obiektów o przeciętnej gospodarce remontowej oraz wizualnej oceny na podstawie oględzin. Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Mazurka
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Michała Jańczuka
Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego. Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Mieczysława Tarnowskiego
Dla wykonania dodatku Nr 6 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów dewońskich złoża nie wykonywano nowych wierceń ani badań laboratoryjnych. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Mielecka
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Miła
dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej. Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Ogrodowa
Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej. Wycena gruntu Połaniec
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Osiecka
Szkody związane z utratą pożytków z nieruchomości mają charakter przejściowy, dlatego odszkodowanie będzie obejmować okres od wejścia inwestora na nieruchomość do czasu zwrotu nieruchomości w stanie możliwym do prowadzenia produkcji. Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Partyzantów
Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Podskale
Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu. Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Polna
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości, aspekty praktyczne.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Rotmistrza Dunin-Wąsowicza
W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny. Odszkodowanie za zniszczone zasiewy i uprawy roślin jednorocznych zostanie szacowane według zasad stosowanych przy wywłaszczeniu nieruchomości, czyli według przewidywanych plonów i cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając je o wartość nie poniesionych nakładów na zbiór i transport utraconych plonów.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Ruszczańska
w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Słoneczna
Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym. Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Sosnowa
), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Spacerowa
Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni. c)obiekty małej architektury.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Spokojna
Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Sportowa
Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Staszowska
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Stefana Czarnieckiego
6) UP - tereny usług publicznych. Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Stefana Żeromskiego
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Tadeusza Kościuszki
e) miejsca parkingowe. Szkody na tych gruntach będą zależały od rodzaju uprawianych roślin (np.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Targowa
Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu. Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny).
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Tylna
Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni. Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec pl. Uniwersału Połanieckiego
Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe. Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wesoła
nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych. e) miejsca parkingowe, chodniki.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Widokowa
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wincentego Witosa
Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego. W części leśnej przebiega ciek wodny.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wiślana
e) miejsca parkingowe. Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Władysława Stanisława Reymonta
Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wójta Bartłomieja
Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok. Zestawienie transakcji nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo - składowymi, produkcyjno-gospodarczymi o złym stanie technicznym jakie miały miejsce na wybranych rynkach.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Wyzwolenia
Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin. Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Zachodnia
Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. Wycena nieruchomości i upraw rolnych Połaniec
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Zrębińska
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Źródlana
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego.
Rzeczoznawca majątkowy Połaniec ul. Żapniowska
Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury). Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami.
Zaktualizowano 2021-04-11
Zadzwoń