Biuro Wycen Majątkowych Pińczów
Rzeczoznawca Majątkowy
Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”. Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne Pińczów

Ceny mieszkań, działek, domów Pińczów

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
Domy jedno i wielorodzinne
Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe. Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2.
Nieruchomości komercyjne
W toku analizy rynku stwierdzono, iż pomimo okresowych wahań cen, nie widać ich wzrostu w ostatnim okresie. Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej.
Obiekty przemysłowe
Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych. 79.
Nieruchomości rolne i leśne
Obmiar nie stanowi inwentaryzacji technicznej budynku w rozumieniu prawa budowlanego. Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Działka wydzielona przeszła na własność miasta Pińczów, z dniem uprawomocnienia się wymienionej decyzji. Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Największe straty występują przy dużym naruszeniu gleby, a więc przy budowie infrastruktury poziomej systemem wykopu otwartego. ), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami.
Maszyny i urządzenia
Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym. Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. 1 Maja
Warunki geotechniczne wycenianej nieruchomości nie były brane pod uwagę przy analizie cech nieruchomości ze względu na brak fachowej ekspertyzy tj. Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. 11 Listopada
Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. 3 Maja
dane dotyczące praw do nieruchomości z księgi wieczystej. Powierzchnie zróżnicowane od kilkuset metrów do kilkudziesięciu metrów.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Adolfa Dygasińskiego
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Ariańska
a) zadrzewienia w kompozycjach parkowych, trawniki, skwery, oczka wodne. Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Armii Krajowej
Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Batalionów Chłopskich
W wyniku eksploatacji powstało wyrobisko, oraz zwałowiska nadpoziomowe mas ziemno – skalnych. Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Bednarska
Poziom cen transakcji drogowych jest zdecydowanie wyższy od poziomu cen transakcji terenami pod zieleń. Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Cicha
Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne. 562 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Daniela Olecha
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Floriańska
Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej. Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. gen. Mariana Langiewicza
a) obiekty sportowe. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Generała Władysława Sikorskiego
Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Górna
Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury). Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Grodziskowa
Uwzględniono kształt: regularny, nieregularny i proporcje boków umożliwiające racjonalne wykorzystanie pow. 1 lata.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Grunwaldzka
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Możliwości zabudowy: bez ograniczeń, z ograniczeniami, brak możliwości zmian inwestycyjnych lub ograniczenia w wykorzystaniu nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Hugona Kołłątaja
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Jana Góreckiego
Droga dojazdowa; asfaltowa uważana jest za cechę obniżającą wartość nieruchomości rekreacji indywidualnej – nawierzchnia taka zwiększa dostępność nieruchomości i naraża właścicieli na wizyty nieproszonych gości. Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Jana Pawła II
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Józefa Czołowskiego
Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Kamieniarska
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). W obrębie złoża znajduje się wyrobisko poeksploatacyjne oraz tereny rolne, w części uprawiane rolniczo, a głównie stanowiące nieużytki.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Kazimierza Wielkiego
Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Klasztorna
Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym. Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Kluka
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów pl. Konstytucji 3 Maja
W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego. ZL – tereny leśne, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Królowej Jadwigi
Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich. ZZL – tereny zalesień, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Krótka
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych. Zgodnie MSR wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony (….
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. ks. Augustyna Kordeckiego
Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury. Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Kwiatowa
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Legionistów
6) UP - tereny usług publicznych. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo podatkowych.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Leśna
Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym. 7 lata.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Łąkowa
Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna. Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. marsz. Piłsudskiego
Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich. Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Mirowska
Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni. w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Narodowych Sił Zbrojnych
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Nowa
W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego. W roku 2010 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Nowowiejska
Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa. Przywrócenie terenu działki, w granicach której znajduje się wyrobisko oraz zwałowiska nadkładu do stanu pierwotnego pozwoliłoby w przyszłości na jej zagospodarowanie pod cele budowlane.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Nowy Świat
Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny. ZP - tereny zieleni parkowej.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Ogrodowa
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Pałęki
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Piaskowa
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 8 ,3 - 0 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,3 - 0,9 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 9 ,0 - 5 ,2 roślina zdrowa, 5 ,3 - 9 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Piastowska
Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe. Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Piotra Stojeńskiego
Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego. Monitorując rynek w obrocie tego rodzaju nieruchomościami, stwierdza się, że istnieje średni rynek ze względu na występowanie tego cennego surowca w regionie oraz ze względu na duży popyt w szczególności jako materiał budowlany, czyli kamień i kruszywa dla potrzeb budownictwa, w którym znaczącą rolę odgrywa budowa dróg i autostrad, mostów i innych budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Podemłynie
Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy. Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Podgórze
Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne. W części leśnej przebiega ciek wodny.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Polna
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. Grunt zabudowany nieużytkowanymi budynkami: starego drewnianego kurnika i murowanym budynkiem szaletu w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Prymasa kard. Wyszyńskiego
Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. Pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa w pobliżu.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Przemysłowa
Oszacowanie rynkowych stawek czynszu najmu będących podstawą określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie odbywa się na podstawie analizy czynszów jakie uzyskano za nieruchomości podobne przy uwzględnieniu różnic między tymi nieruchomościami a nieruchomością będącą przedmiotem korzystania. b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne).
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Reduty Mławskiej
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Eksploatacją objęto jedynie złoże udokumentowane w kat.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Republiki Pińczowskiej
w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min. Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Siedem Źródeł
Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej. Wycena Przedsiębiorstwa Pińczów.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Siedmiolaski
Wycena Przedsiębiorstwa Pińczów. Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny).
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Słabska
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Pińczów ZL – tereny leśne, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Słoneczna
Zabudowę gruntu stanowi murowany budynek byłego niefunkcjonującego młyna w złym stanie technicznym. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Spacerowa
Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną. W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,6 do 0,20 włącznie.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Spokojna
Działka przeznaczona jest pod cieki naturalne, sztuczne, zbiorniki, stawy. Podobnie z cechami takimi jak dostępność komunikacyjna, czy uzbrojenie terenu - są to cechy, które nie mają znaczenia dla inwestycji drogowych.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Spółdzielcza
Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. Wartość drzewostanu określono w/g wartości drewna na pniu.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Szarych Szeregów
Rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, podobnych do wycenianej na terenie miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięty. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Szkolna
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany. Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Średnia
Budynek magazynowo/garażowy, parterowy, składający się z dwóch segmentów o zróżnicowanej wysokości, w zabudowie zwartej, szeregowej - wykonany w technologii murowanej. Grunty wchodzące w obręb nieruchomości stanowią przeobrażony robotami ziemnymi teren, w wyniku rozpoczętej i prowadzonej (z przerwami) eksploatacji złoża.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Tadeusza Kościuszki
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Targowa
Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni. W roku 2010 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Wesoła
W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2003. Wycena nieruchomości i upraw rolnych Pińczów
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Wincentego Witosa
Część nieruchomości stanowi las porośnięty panującym drzewostanem sosnowym, pojedynczymi brzozami oraz zakrzaczeniami i samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej (R, Ł). Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Wiosenna
Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni. Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Władysława Jagiełły
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. Asfalty, kostka były budowane ok.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów pl. Wolności
Zmniejszenie wartości użytkowej nieruchomości następuje na skutek naruszenia układu warstw gleby przybudowie infrastruktury technicznej, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zdolności produkcyjnej nieruchomości w pasie budowy. Bardziej atrakcyjny jest las świetlisty i wysokopienny niż nie gęsty i zakrzaczony.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Zachodnia
Wartość nasadzeń roślinnych określono na podstawie danych rynku ogrodniczego i publikacji - określanie wartości roślin ozdobnych. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Zacisze
3 lata. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Zaułek Krzysztofa Buckiego
Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Zbigniewa Oleśnickiego
W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Pińczów oraz miast powiatowych województwa. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Złota
Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną. Działka jest zabudowana budynkiem kina z pomieszczeniami kinowymi, częścią klubową - usytuowanymi na parterze, piętrze, w piwnicy obiektu.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Źródlana
Asfalty, kostka były budowane ok. Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów.
Rzeczoznawca majątkowy Pińczów ul. Żwirki i Wigury
Działka położona w strefie ochrony konserwatorskiej”. nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych.
Zaktualizowano 2021-04-11
Zadzwoń