Biuro Wycen Majątkowych Kazimierza Wielka
Rzeczoznawca Majątkowy
Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury. Rynek lokalny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w zabudowie szeregowej, podobnych do wycenianej na terenie miasta jest stosunkowo dobrze rozwinięty.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne Kazimierza Wielka

Ceny mieszkań, działek, domów Kazimierza Wielka

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Wynika to głównie z tabeli przeliczników wskaźników szacunkowych, która została opracowana kilkanaście lat temu i dotychczas nie była aktualizowana. W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
Domy jedno i wielorodzinne
Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych – egzekucje z nieruchomości. Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych.
Nieruchomości komercyjne
Z zebranej bazy danych wybrano próbkę reprezentacyjną nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy i określono wartość rynkową prawa własności 1 m2 gruntu leśnego na podstawie wartości gruntu o charakterze rolnym. Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane.
Obiekty przemysłowe
Zastosowanie metody wskaźników szacunkowych do wyceny gruntów zadrzewionych i zakrzewionych daje niskie wartości, nieadekwatne do cen rynkowych nieruchomości rolnych. Analizowany rynek nieruchomości inwestycyjnych w mieście Kazimierza Wielka jest wystarczająco rozwinięty na terenie miasta Kazimierza Wielka aby na podstawie zgromadzonych danych określić wartość rynkową gruntu.
Nieruchomości rolne i leśne
UO - usługi oświaty i szkolnictwa. Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Jest to kompleks gruntowy związany z bazą turystyczną i świadczonymi w minionych latach usługami z tego segmentu. Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym. Powierzchnię pasa eksploatacyjnego powinien określić przedsiębiorca stosownie do rzeczywistych potrzeb w powyższym zakresie.
Maszyny i urządzenia
ZP - tereny zieleni parkowej. Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. 1 Maja
Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. 15 Stycznia
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Agrestowa
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. ), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Armii Krajowej
Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Bartosza Głowackiego
Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową. Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Budzyńska
Ze względu na brak występowania powszechnego transakcji kinami o cechach zbliżonych do szacowanej nieruchomości, ustalono, że należy poszerzyć teren traktowany jako rynek lokalny a także wydłużyć okres badania o okres ponad dwuletni na co pozwalają zawodowe podstawy normatywne rzeczoznawców majątkowych. Określenie wartości dla potrzeb księgowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Cicha
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Gruszkowa
446 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. Przy ocenie poszczególnych cech nie wszystkie składniki opisujące daną rangę cechy muszą być spełnione jednocześnie, wystarczy część z nich.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Harcerska
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Henryka Sienkiewicza
W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Kazimierza Wielka oraz miast powiatowych województwa. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Jabłonowska
W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Jana Pawła II
Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Józefa Piłsudskiego
Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Kolejowa
Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji. Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Konstytucji 3 Maja
W związku z tym, teren ten wymaga uporządkowania i przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, poprzez likwidację zwałowisk nadkładu, usunięcie bloków skalnych, rozbiórkę budynku administracyjnego, a także być może zasypanie wyrobiska poeksploatacyjnego. Aby określić rynkową wartość czynszu za nieruchomość wycenianą należy znać stawki czynszu za nieruchomości podobne.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Koszycka
Po dokonanej analizie cenności gruntów o przeznaczeniu drogowym oraz inwestycyjnym ustalono, iż właściwym sposobem wyceny jest oparcie się na cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości inwestycyjnych wynikających z tożsamego przeznaczenia w stosunku do nieruchomości wycenianej. Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Krakowska
W części leśnej przebiega ciek wodny. W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Kazimierza Wielka oraz miast powiatowych województwa.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Krótka
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. ks. płk. Tadeusza Juliana Jachimowskiego
Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże. Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Kwiatowa
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. Przy ocenie uwzględniono zużycie techniczne wynikające z wieku, trwałości zastosowanych materiałów, stanu technicznego elementów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania, warunków eksploatacji oraz jakości i częstotliwości przeprowadzanych remontów; - zużycie funkcjonalne (ocena nowoczesności) oraz w zakresie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne; - zużycie środowiskowe – ocenę otoczenia nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Lipowa
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Kazimierza Wielka Asfalty, kostka były budowane ok.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Łabędź
Dla nieruchomości wartość godziwą stanowi zatem wartość rynkowa, zdefiniowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Malinowa
Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj. TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Mikołaja Reja
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. Odszkodowanie za zniszczone zasiewy i uprawy roślin jednorocznych zostanie szacowane według zasad stosowanych przy wywłaszczeniu nieruchomości, czyli według przewidywanych plonów i cen kształtujących się w obrocie rynkowym, zmniejszając je o wartość nie poniesionych nakładów na zbiór i transport utraconych plonów.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Miodowa
Określenie wartości prawa własności w/w nieruchomości gruntowej z częściami składowymi. Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Murarska
B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym. ”.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Niecała
Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania. Wielkość nieruchomości i jej kształt jako cecha rynkowa (ważna dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż pod komunikację) przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Nowa Wieś
430 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Okrężna
okopowe, zboża lub warzywa w uprawach polowych). Ustalenie wartości rynkowej prawa własności części składowej nieruchomości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka al. Parkowa
Mając powyższe na uwadze wartość nieruchomości została określona według alternatywnego sposobu użytkowania (pod inwestycję drogową), w odniesieniu do cen nieruchomości drogowych, które miały miejsce na objętym analizą rynku lokalnym obejmującym teren powiatu oraz rynkach równoległych obejmujących pozostałe powiaty województwa. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Partyzantów
Walory krajobrazowe: największą popularnością cieszą się działki zalesione, zadrzewione lub porośnięte zarówno drzewami jak i trawami. W przypadku niezgodności zapisów pomiędzy danymi z księgi wieczystej a danymi z ewidencji gruntów rzeczoznawca majątkowy przyjmuje jako podstawę wyceny:.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Polna
c)obiekty małej architektury. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 0 ,3 - 5 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,1 - 0,5 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 3 ,0 - 7 ,2 roślina zdrowa, 3 ,3 - 4 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Przemysłowa
Teren otwarty Kazimierza Wielka. Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka pl. Rynek
Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, stwierdzono, iż do atrybutów mających wpływ na wartość nieruchomości gruntowych, należy zaliczyć: lokalizację, dojazd i uzbrojenie, a także powierzchnię i możliwości inwestycyjne terenu. Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Słoneczna
dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,. Działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oraz na obszarze oznaczonym symbolem 9U(p) - tereny zabudowy usługowej - usług publicznych (kultury).
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Stolarska
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Stolarska B
Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny. Szkoda lokalizacyjna: obniżenie wartości nieruchomości, spowodowane zmianą lub istotnym ograniczeniem sposobu korzystania z niej na skutek prawnej lokalizacji urządzeń przesyłowych.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Stolarska C
W roku 2013 dane te uwzględniono do oceny wieku budowli. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Szkolna
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szkoły. Wartość odzwierciedla właściwość przedmiotu wyceny adekwatnie do ustalonych w niniejszym operacie uwarunkowań rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi oraz stan rynku na datę wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Tadeusza Kościuszki
Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej. Odpowiednie wynagrodzenie za służebność przesyłu: z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika wniosek, że stałym i podstawowym składnikiem odpowiedniego wynagrodzenia za służebność przesyłu jest wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w pasie służebności przesyłu.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Wesoła
Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Wiśniowa
Wycena gruntu Kazimierza Wielka Część działki to R/PG – potencjalne tereny eksploatacji powierzchniowej dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, infrastruktura techniczna.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Władysława Broniewskiego
Analizowany rynek nieruchomości inwestycyjnych w mieście Kazimierza Wielka jest wystarczająco rozwinięty na terenie miasta Kazimierza Wielka aby na podstawie zgromadzonych danych określić wartość rynkową gruntu. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
Rzeczoznawca majątkowy Kazimierza Wielka ul. Zielona
d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni poniżej 220 m2 i 491 m2, jeżeli podział taki służy powiększeniu działki sąsiedniej lub regulacji prawa własności tere-nów, wydzielaniu działek pod drogi lub urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziału służącego wydzieleniu zabudowanej części działki (za tekstem MPZP).
Zaktualizowano 2022-09-25
Zadzwoń