Biuro Wycen Majątkowych Daleszyce
Rzeczoznawca Majątkowy
ZP - tereny zieleni parkowej. Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne Daleszyce

Ceny mieszkań, działek, domów Daleszyce

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia) Daleszyce Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym.
Domy jedno i wielorodzinne
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). WS - wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m3 So tartacznej II klasy jakości, zależny od gatunku, bonitacji, wieku i wieku rębności drzewostanu z „tablic wskaźników wartości drzewostanów”.
Nieruchomości komercyjne
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej.
Obiekty przemysłowe
), na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Nieruchomości rolne i leśne
Zespół urbanistycznoprzemysłowy: walcownia (ruina), most z wylotem kanału, budynek kontrolny I , budynek kontrolny II, przepust wodny, suszarnia (ruina), budynek dyrekcji, magazyn (ruina). BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólna komunikacją - zespołu szkół technicznych i ogólnokształcącym z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Przedmiotem operatu szacunkowego było określenie wartości nieruchomości dla potrzeb pozyskania dofinansowania. Wycena nieruchomości Daleszyce .
Maszyny i urządzenia
Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej. Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. 3 Maja
BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY. Działka znajduje się na terenach, oznaczonych symbolem: Z1 – tereny doliny rzecznej stale prowadzące wody (przeznaczenie podstawowe), U - tereny usług komercyjnych (przeznaczenie dopuszczalne), KD-G - wojewódzka droga klasy głównej.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Adama Mickiewicza
Działkę przecina poprzecznie, w części rolnej napowietrzna linia energetyczna. Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Artura Grottgera
Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych. Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu z częścią składową (budynek niefunkcjonującego młyna wodnego), według stanu na dzień wyceny.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Bartosza Głowackiego
Pochodzenie, budowa geologiczna są bardzo podobne. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Błonie
Prawna lokalizacja urządzenia: umieszczenie w dokumentach planistycznych, powodujące zmianę przeznaczenia nieruchomości lub zmianę dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości albo braku możliwości korzystania ze strefy oddziaływania urządzeni w sposób przeznaczony dla pozostałych części nieruchomości. W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,5 do 0,20 włącznie.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce pl. Cedry
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Działka to grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym w zróżnicowanym wieku, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Dębczyna
Określenie wartości dla potrzeb księgowych. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Fryderyka Chopina
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Na wartość składa się: wartość rynkowa prawa własności gruntu oraz wartość odtworzeniowa części składowych gruntu w postaci składników budowlanych i roślinnych.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Henryka Sienkiewicza
a) obiekty sportowe. Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Ignacego Paderewskiego
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych. Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Jana Kilińskiego
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Powierzchnie budynków przyjęto na podstawie pomiarów kontrolnych w dniu wizji lokalnej nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Kanałowa
Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością usługową, na terenach nie zainwestowanych.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Kościelna
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. Zasoby pozabilansowe to zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian gospodarczych itp.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. ks. Piotra Ściegiennego
Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin. Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Ławy
d)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. ZZL – tereny zalesień, ZN.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Ługi
ZZL – tereny zalesień, ZN. W części leśnej przebiega ciek wodny.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Mała
Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Mikołaja Reja
ZP - tereny zieleni parkowej. Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Polna
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, określania wartości szkód i wynagrodzeń. Na badanym rynku stwierdzono transakcje kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych z częścią składową złoża wapieni.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Rejtana
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Spacerowa
W zakresie obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod tereny zielone badaniem objęto rynek lokalny miasta Daleszyce oraz miast powiatowych województwa. Warunki lokalizacji względem przystanków komunikacji nie są uwzględniane w tej cesze dla rekreacji indywidualnej.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Stanisława Moniuszki
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Prognoza plonów i cen powinna wynikać z danych zarejestrowanych w poprzednich okresach plonowania lub być ustalana na podstawie prognoz lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce pl. Staszica
Nieruchomość dobrze skomunikowana, przylega do asfaltowej ulicy z ciągiem pieszym. Działki położone są na terenie: funkcje usługowe o charakterze publicznym, lokalnym, na terenie parkingów, na terenie funkcji usługowej o charakterze publicznym lokalnym, na terenie lasów istniejących”.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Stefana Żeromskiego
Zgodnie z informacją wykonawcy robót na działce prowadzone były prace budowlano-energetyczne związane z wymianą słupa energetycznego. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Świętokrzyska
Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne. Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Tadeusza Kościuszki
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. Działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Wigury
Ceny transakcyjne nieruchomości drogowych powinny być interpretowane szeroko i uwzględniane w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,6 do 0,20 włącznie.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Wójtostwo
Ceny kształtujące się w obrocie rynkowym należy rozumieć jako prognozowane ceny produktów tego samego rodzaju i typu w okresie ich plonowania. Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Za Ścięgnami
Zużycie funkcjonalne - wynika z porównań zastosowanych rozwiązań do rozwiązań aktualnie preferowanych, uwzględniających rozwój technologii i trendy. Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Zagórze
Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami. Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Zakościele
Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni. Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Zakręty
nieruchomości gruntowej obliczono na podstawie danych pochodzących z transakcji rynkowych. UO - usługi oświaty i szkolnictwa.
Rzeczoznawca majątkowy Daleszyce ul. Zielona
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Podstawa do ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej.
Zaktualizowano 2022-05-12
Zadzwoń