Biuro Wycen Majątkowych
Wycena do zabezpieczenia kredytu
Część nieruchomości stanowi las, porośnięty drzewostanem sosnowym i brzozowym o zróżnicowanym wieku, część jest zakrzewiona samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, oraz grunt o charakterystyce rolnej. Natomiast zakończenie całej inwestycji trwało ok.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne

Ceny mieszkań, działek, domów

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Budowa infrastruktury podziemnej techniką ,,przepychania” lub pługo układaczem nie wywołuje dużych zniszczeń gleby i najczęściej w momencie zwrotu nieruchomości gleba ma pełną zdolność produkcyjną. Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w planie następującymi symbolami: U5 – tereny turystyki rekreacji i sportu, ZL2 – tereny lasów rekreacyjnych.
Domy jedno i wielorodzinne
”. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Nieruchomości komercyjne
Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”. Transakcje nieruchomościami drogowymi powinny pochodzić z obszaru charakteryzującego się podobnymi cechami w stosunku do terenu na którym położona jest nieruchomość wyceniana.
Obiekty przemysłowe
a) obiekty sportowe. Wycena nieruchomości .
Nieruchomości rolne i leśne
Oszacowanie wartości zniszczonej uprawy polowej, oraz utraconych korzyści w związku z pracami. Strefa oddziaływania (ochronna) urządzenia: powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje ograniczeń z uwagi na potrzeby w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uradzeń ora bezpieczeństwa osób i mieni.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony. Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 9 ,3 - 1 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,3 - 0,0 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 6 ,0 - 7 ,2 roślina zdrowa, 4 ,3 - 7 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Opinia o wartości drewna na wskazanym obszarze do planowanej wycinki i wyciętych na potrzeby realizacji zadania lokalizacji linii energetycznej SN 15 kV i WN 110 kV na nieruchomości gruntowej. Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia urządzenia: odrębne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w stosunku do ograniczeń powstałych na skutek lokalizacji urządzenia i może również obejmować szkodę w walorach estetycznych nieruchomości na skutek posadowienia naziemnych elementów infrastruktury.
Maszyny i urządzenia
Częściami składowymi nieruchomości są: obiekty usługowo - mieszkalne i towarzyszące (gospodarcze, wc, studnia, wiaty letnie, budynek sceniczny). Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: D - projektowana po śladzie istniejącej drogi polnej (do poszerzenia)

Zadzwoń po szczegóły

O firmie

Poznaj naszą firmę

 • Oferujemy

  Firma oferuje profesjonalną wycenę nieruchomości na terenie miasta Kielce, województwa świętokrzyskiego i innych lokalizacjach. Dokonujemy wycen różnego rodzaju nieruchomości. Obsługujemy w zakresie wyceny, sporządzania opinii, ekspertyz lub doradztwa osoby fizyczne, prawne i firmy. Wykonujemy również nietypowe wyceny stosownie do potrzeb klientów.

  Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie. Działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZL, określanym jako tereny ekosystemów leśnych, oraz na terenie oznaczonym symbolem KDS, określanym jako droga ekspresowa klasy S”.
 • Doradzamy

  Oferujemy doradztwo konieczne w fazie podejmowania decyzji dotyczącej: zakupu, sprzedaży, dzierżawy, wynajmu nieruchomości.

  Oszacowanie wartości drewna w pasie gruntu do wylesienia. Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach.
 • Realizujemy

  Rozumiemy potrzeby naszych klientów. Proponujemy elastyczne terminy wykonania usług oraz właściwą cenę za wykonaną pracę
  i poniesione koszty.

  Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe. Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe.
 • Gwarantujemy

  Gwarantujemy wysoki standard usług oraz wysoki poziom merytoryczny sporządzanych operatów szacunkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dysponujemy odnawialnym ubezpieczeniem OC w związku
  z wykonywanymi czynnościami w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

  Działka znajduje się na terenach: obszarów gleb podlegających ochronie (za wyjątkiem terenów wskazanych do zainwestowania), terenów strefy rolniczo-produkcyjnej, częściowo zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług oraz obiektów produkcyjnych, strefy turystyczno-wypoczynkowe. Działka znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem: 15 KDL - tereny dróg publicznych lokalnych, L45ZP - tereny zieleni parkowej, L35UP - tereny usług publicznych.
 • Zapraszamy
  do
  kontaktu!

  Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni. W pobliżu przebiega prostopadle droga polna. Oszacowaniu podlega: grunt, jako niezabudowany, ruiny obiektów (stajnia, suszarnia, walcownia, jaz na kanale dopływowym), obiekt kortu tenisowego. Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych.

Zadzwoń po szczegóły

Kursy i szkolenia

Prezentujemy listę odbytych kursów i szkoleń

Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
Kosztorysowanie dla rzeczoznawcy majątkowego. Eksploatacją objęto jedynie złoże udokumentowane w kat.
Szacowanie nieruchomości
Podobnie jak w podejściu porównawczym wartości rynkowe nieruchomości i wartości stóp z dzisiejszego punktu widzenia mają wartości historyczne. Z analizy rynku wynika, że jest możliwe określenie wartości gruntu dla przedmiotowej nieruchomości w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości drogowych.
Sporządzanie świadectw energetycznych budynków i lokali
Dane dotyczące cen w produkcji budowlano-montażowej w badanym okresie wykazywały trend wzrostowy w każdym jego segmencie, tj. Dotyczy to sytuacji, gdy uprawa na polu była prowadzona zgodnie z rotacją płodozmianu w myśl racjonalnej agrotechniki.
Wycena ograniczonych praw rzeczowych
Zabudowę gruntu stanowi drewniano-murowany budynek niefunkcjonującego młyna wodnego,w złym stanie technicznym. W związku z powyższym przeprowadzono analizę transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych nabywanych pod inwestycje drogowe oraz analizę transakcji nieruchomości o przeznaczeniu inwestycyjnym.
Wycena dla potrzeb skarbowo-podatkowych
Grunt leśny, porośnięty drzewostanem sosnowym, samosiewami drzew bez wytworzonych sortymentów użytkowych drewna, o nie pełnym stopniu zadrzewienia. Dla określenia jej szerokości mogą mieć znaczenie w szczególności pasy terenu wzdłuż obiektu liniowego albo wokół obiektu kubaturowego, ustalone na etapie prawnej lokalizacji urządzenia, jak również pasy terenu wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub norm oraz wytycznych technicznych.
Opłaty adiacenckie
Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości stanowią stawy, cieki wodne, rowy, drogi gruntowe i asfaltowe. Na terenie tym zaszły procesy sukcesji naturalnej, a ponadto znajdują się tam pozostawione pojedyncze bloki skalne.
Metodyka wyliczania wynagrodzeń
i odszkodowań przy ustalaniu służebności przesyłu.
Oszacowane odszkodowanie będzie odpowiadać utracie pożytków z powierzchni zajętej pod budowę infrastruktury, obliczone jak dla roślin uprawianych na całym polu, z którego został ,,wycięty” pas budowy. Grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako Ls, z występującym drzewostanem sosnowym.
Wycena wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego. 104 m2 dla zabudowy wolnostojącej i min.
Wycena wartości lasu, drzew
i drzewostanów.
W zależności od ustalonych okoliczności z etapu lokalizacji, a następnie budowy i korzystania z urządzenia przesyłowego, jak też ustalonego przeznaczenia nieruchomości, pas służebności przesyłu może obejmować także strefę oddziaływania urządzenia oraz dalsze części nieruchomości, które utraciły w całości albo w części znaczenie dla właściciela w kontekście korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. ZL – tereny leśne, ZN.
Wycena nieruchomości dla różnych celów.
Wycena nieruchomości i upraw rolnych Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Problemy wyceny nieruchomości
w podejściu porównawczym
i dochodowym.
Działka leży na terenie oznaczonym symbolem: R - tereny rolnicze, ZL - tereny lasów, WS - tereny wód płynących. Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej.
Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości.
Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolami: KDW – tereny dróg wewnętrznych, ZN. Obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;.
Wycena szkód związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach rolnych, leśnych, ze złożami kopalin.
Asfalty, kostka były budowane ok. a) obiekty sportowe.
Metoda inwestycyjna.
Oszacowanie wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji linii kablowej SN 15 kV na w/w działkach. Badaniom poddano rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o charakterze oświaty i kultury.
Stopy zwrotu, problemy podejścia dochodowego.
Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Dane charakteryzują się znacznym rozrzutem cenowym i powierzchniowym.
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości.
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. Zatem określenie średnich cen transakcji drogowych oraz średnich cen transakcji terenami zielonymi i ich porównanie pozwala z ostrożnością odnieść się do tzw.
Opracowania planistyczne, prognoza skutków finansowych uchwalania MPZP.
Podstawa do ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części działki. Nieruchomości porównawcze podobne są do siebie pod względem charakterystyki mineralogiczno - surowcowej.
Wycena nakładów
Teren z uwidocznionym wyrobiskiem skalnym, zakrzewiony, zadrzewiony. Uwzględnia się różnice w zakresie głównych warunków dzierżawy nieruchomości podobnych a wymaganymi dla przedmiotowej nieruchomości.
Przestrzeń rolna, określanie wartości nieruchomości rolnych.
Podstawa do wypłaty jednorazowego ryczałtowego odszkodowania. Zasady wyboru podejść i metod wyceny przez rzeczoznawcę określa ustawa o gospodarce nieruchomościami:.
Inwestycje liniowe
a) obiekty sportowe. Działki położone są na terenie ośrodka produkcji i przetwórstwa rolnego”.
Procedury szacowania nieruchomości leśnych
i zadrzewionych
Nastapiło zniszczenie plantacji gryki na wskazanej powierzchni. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Wycena nieruchomości biurowych
i magazynowych.
Oszacowanie łącznej wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z własnością budynku kompleksu kinowego,. Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym.
Wycena nieruchomości dla potrzeb ewidencji księgowej.
Służebność przesyłu. Nieruchomości drogowe.
Terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe.
Wycena nieruchomości biurowych i magazynowych.
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE DLA RZECZOZNAWCY.
Wycena nieruchomości na potrzeby postępowań egzekucyjnych.
Złoże wapieni i dolomitów dewońskich zostało rozpoznane w kategorii B+C1+C2. dane dotyczące powierzchni działki z rejestru ewidencji gruntów i budynków,.
w zakresie cen: wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wznoszenia budynków i budowli, inżynierii lądowej i wodnej, przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. Wycena nieruchomości .

Skontaktuj się z nami i dołącz do zadowolonych klientów

Zadzwoń po szczegóły

Cennik

Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości nie jest zależny od wartości nieruchomości a od następujących czynników:

Stopa zwrotu/kapitalizacji oznacza roczny wskaźnik dochodu właścicieli z dzierżawy nieruchomości podobnych. Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko.
Charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.
Celu wyceny
Rozpoznano je pod kątem możliwości zastosowania do produkcji kamienia łamanego, bloków i kruszywa lastryko. B w obrębie I poziomu i granicach działki, która aktualnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym.
Nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla rzetelnego przeprowadzenia procesu szacowania nieruchomości
w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość nowo wydzielonych działek min. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na tak określonym rynku występują transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi, zbliżonymi podobieństwem do nieruchomości wycenianej.
Terminu i warunków wykonania opracowania
Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami byłego zespołu zakładu przemysłowego. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi pracami (dojazd, badanie dokumentów źródłowych, ponoszone opłaty zakupu dokumentów)
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 5 ,3 - 9 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,2 - 0,5 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 2 ,0 - 7 ,2 roślina zdrowa, 2 ,3 - 0 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. W protokole rozprawy i oględzin wskazano okres (czas) budowy ogrodzenia na rok 2000.
Stopnia rozpoznania rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.
Zużycie techniczne - wynika z wieku obiektu budowlanego trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacji, prowadzonej gospodarki remontowej. Zużycie środowiskowe - wynika z dokonywanych wokół obiektu zmian w otoczeniu, powodujących uciążliwości w eksploatacji niekorzystnych zmian ekologicznych.

Koszt usługi jest negocjowany indywidualnie. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług i skontaktowania się z nami.

Zadzwoń po szczegóły

Praca i praktyki

Firma organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.
W sprawie pracy, staży i praktyk zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem lub .

Zaktualizowano 2021-01-12
Zadzwoń