Biuro Wycen Majątkowych Chmielnik
Rzeczoznawca Majątkowy
Dojazd drogą asfaltową lub podobną wymagany jest natomiast w odniesieniu do nieruchomości rekreacji zbiorowej oraz o funkcji komercyjnej. W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami.
Zadzwoń lub napisz

Poglądowe dane statystyczne Chmielnik ul. Mrucza

Ceny mieszkań, działek, domów Chmielnik ul. Mrucza

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
Wskaźnik oceny stanu rośliny (skala ocen 1 ,3 - 2 ,5 objawy chorobowe, uszkodzenia, 0,0 - 0,9 nieznaczne objawy chorobowe, uszkodzenia 7 ,0 - 0 ,2 roślina zdrowa, 2 ,3 - 8 ,5 roślina zdrowa, okazała, formowana. Określenie wartości nieruchomości jako podstawy do darowizny na rzecz gminy.
Domy jedno i wielorodzinne
Spadek zdolności produkcyjnej występuje wówczas w pasie wykopu, natomiast w pasie składowania humusu oraz w pasie pomocniczym (transportu i montażu) może wystąpić krótkotrwałe zmniejszenie zdolności produkcyjnej. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku.
Nieruchomości komercyjne
TL – tereny zabudowy rekreacyjnej, ZN. BUDOWLANY PROCES INWESTYCYJNY.
Obiekty przemysłowe
Konfiguracja terenu zróżnicowana, z lekkim wzniesieniem, granicząca z wyrobiskiem piachu. Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ,KD-D - droga gminna, ML - tereny zabudowy letniskowej.
Nieruchomości rolne i leśne
Teren jest generalnie niezagospodarowany, jeżeli nie liczyć pozostałości po dawnym układzie komunikacyjnym (dojazd gruntowy, częściowo utwardzony) obecnie zagrodzonym i ścianach dawnego budynku administracyjnego. Określenie wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze złożem kopaliny (wapienie dewońskie).
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości. Współczynnik obniżenia wartości 1 m2 nieruchomości lub jej wyodrębnionej funkcjonalnej części z tytułu lokalizacji i posadowienia urządzenia.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Uważa się, że najlepszą drogą dojazdową jest w tym przypadku droga gruntowa, utrzymana w przeciętnym stanie, nawet z okresowo utrudnionym przejazdem. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.
Maszyny i urządzenia
Analizy rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym. Przez uprawy polowe rozumie się zasiewy i uprawy jednoroczne na gruntach ornych.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń