Biuro Wycen Majątkowych
Cennik
Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie. Wyrobisko to porośnięte jest kilkuletnimi sosnami i brzozami.
Zadzwoń lub napisz

Cennik

Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości nie jest zależny od wartości nieruchomości a od następujących czynników:

Działka posiada niejednolitą strukturę użytkową. c) ścieżki rowerowe i spacerowe, urządzenia zabaw dla dzieci i obiekty małej architektury.
Charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
Po zakończeniu eksploatacji złoża nie prowadzono prac rekultywacyjnych terenów przekształconych robotami górniczymi, gdyż wydobycie z tego złoża miało być kontynuowane. e) miejsca parkingowe, chodniki.
Celu wyceny
Dlatego też do aktualizacji cen transakcyjnych przyjęto trend czasowy na poziomie 0% miesięcznie. Dla potrzeb wyceny nieruchomości występującej na złożu kopaliny i w części przylegającej do obszaru, gdzie potencjalnie może występować kopalina użyteczna, przeprowadzono badanie, analizę i charakterystykę rynku w obrocie nieruchomościami ze złożem wapieni na obszarze gmin powiatu opatowskiego i kieleckiego.
Nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla rzetelnego przeprowadzenia procesu szacowania nieruchomości
b) zieleń izolacyjna i urządzona, place zabaw. W obrębie powierzchni zniszczonej uprawy znajduje się słup energetyczny.
Terminu i warunków wykonania opracowania
W przypadku braku danych rynkowych można przyjąć zgodnie z tymczasową notą interpretacyjną jako wartość z przedziału od 0,8 do 0,20 włącznie. Działki położone są częściowo w terenach ekosystemów leśnych, częściowo w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi pracami (dojazd, badanie dokumentów źródłowych, ponoszone opłaty zakupu dokumentów)
Wartość określono w oparciu o wartość odtworzeniową, stosując: podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia, technikę elementów scalonych. W miastach powiatowych nie odnotowano obrotu takimi nieruchomościami.
Stopnia rozpoznania rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.
Złoże budują wapienie i dolomity wieku środkowo – i górno dewońskiego, piętra żywe. Zasoby bilansowe to ilość kopaliny w granicach złoża lub jego części, której cechy naturalne określone przez kryteria geologiczno-górnicze bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji.

Koszt usługi jest negocjowany indywidualnie. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług i skontaktowania się z nami.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia, w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zaktualizowano 2020-09-16
Zadzwoń